ROLUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BUZĂU


· Inspectoratul Școlar este o unitate de specialitate a Ministerului Educației, subordonat acestuia, se organizează la nivel județean și acționează pentru realizarea obiectivelor educaționale prevăzute de Legea Educației Naționale în domeniul învățământului preuniversitar.
· Inspectoratul Școlar își desfășoară întreaga activitate pe baza Legii Educației Naționale, a hotărârilor și ordonanțelor emise de Guvernul României, a tuturor actelor normative ce decurg din conținutul Legii Educației Naționale, precum și a ordinelor, precizărilor elaborate de Ministerul Educației.
· Prin activitatea managerială, Inspectoratul Școlar urmărește realizarea prevederilor Legii Educației Naționale referitoare la finalitățile învățământului, accesul la toate nivelurile și formele de învățământ ale cetățenilor, fundamentarea judicioasă a rețelei de învățământ, asigurarea condițiilor optime desfășurării procesului instructiv-educativ de învățământ și educație.
· Inspectoratul Școlar asigură și stimulează, în condițiile prevăzute de lege, descentralizarea la nivelul unităților subordonate acestuia.
· Inspectoratul Școlar încheie contracte colective de muncă cu organizațiile sindicale, potrivit legislației în vigoare.
· Inspectoratul Școlar asigură și urmărește aplicarea legislației, a planurilor de învățământ, a programelor analitice și a altor acte normative emise de Ministerul Educației, în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului instructiv-educativ.
· Inspectoratul Școlar asigură și coordonează aprovizionarea unităților de învățământ din subordine cu manuale pentru învățământul general obligatoriu, prospectarea pieței și lansează comanda de manuale pentru licee, școli profesionale și școli postliceale, asigură necesarul de programe școlare, planuri de învățământ, imprimate tipizate, ordine și instrucțiuni ale Ministerului Educației precum și alte acte normative elaborate.
· Inspectoratul Școlar organizează și îndrumă activitatea de perfecționare a personalului didactic și nedidactic, de execuție și conducere, de cercetare pedagogică, precum și alte acțiuni de informare și perfecționare desfășurate în învățământul preuniversitar. În acest sens, coordonează și controlează activitatea Casei Corpului Didactic, a colectivelor metodice din unitățile și cercurile pedagogice și colaborează, în domeniul perfecționării, cu instituțiile de învățământ superior.
· Inspectoratul Școlar studiază activitățile cadrelor didactice și nedidactice de execuție și conducere, generalizează experiența pozitivă a acestora, îi stimulează în activitatea de cercetare științifică, elaborează lucrări cu caracter metodic și procedural.
· Inspectoratul Școlar asigură, în condițiile legii, organizarea și desfășurarea învățământului pentru populația școlară aparținând minorităților naționale.
· Inspectoratul Școlar elaborează studii, cercetări și propune Ministerului Educației experimente și acțiuni privind implementarea reformei învățământului preuniversitar, în general, și pentru fiecare obiect de studiu, în special.
· Inspectoratul Școlar asigură organizarea, desfășurarea și finalizarea evaluării naționale, a repartizării computerizate și a examenelor de absolvire din unitățile de învățământ, precum și concursurile școlare pe obiecte de studiu și meserii, cultural-artistice și sportive de la nivelul județului, în condițiile legii și în conformitate cu regulamentele, normele și metodologiile elaborate în acest sens de Ministerului Educației.